ചിരിക്കാനറിയാതെ ....വിതുമ്പനറിയാതെ ....
എന്റെ നൊമ്പരമത്രയും കാറ്റുകൊണ്ട്പോവാതെ
നേര്‍ത്തു നേര്‍ത്തു പെയ്യുകയാണ് ഞാന്‍ .........

Monday, 10 June 2013

പുനര്ജന്മം

                                                       നീയറിഞ്ഞുവോ
                                                       ഇന്നെന്റെ മന്ദാരങ്ങളിൽ
                                                       നിനക്കായ്‌ വിടർന്ന  പൂവിനെ ...
                                                       ഗുൽമോഹർ പൂത്ത വഴികളിൽ
                                                       നിനക്കായ്‌ കാത്തിരുന്ന ദിനങ്ങളെ ...
                                                       വസന്തത്തിന്റെ ,
                                                       തളിർത്ത  ചില്ലകളിൽ
                                                       നിനക്കായ്‌ ഒരുക്കിയ നിറഭേദങ്ങൾ ...
                                                       നീ ചുംബിച്ചുലച്ച എന്റെ ചുണ്ടുകൾ ...
                                                       ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ
                                                       നീ പൂവായും
                                                       ഞാൻ വണ്ടായും
                                                       ഇനി ജനിക്കാം ...
                                                       ഋതുഭേദങ്ങളിൽ
                                                       നമുക്ക് കയ്മാറാം
                                                       ബാക്കിയാക്കിയ
                                                       ഒരുപിടി സ്വപ്‌നങ്ങൾ ...